Porada / konsultacja

od 100 zł netto

Home Sta­ging

od 100 zł netto

Pomoc on-line

od 100 zł netto

Pro­jekt funkcjonalny

od 15 zł / m2 netto

Pro­jekt koncepcyjny

od 35 zł / m2 netto

Pro­jekt kompleksowy

od 50 zł / m2 netto

Cena osta­teczna każ­dego rodzaju usługi / pro­jektu zależna jest m.in. od rodzaju pomiesz­cze­nia i wyma­gań klienta.
Dokładna cena przed­sta­wiana jest po wstęp­nym spo­tka­niu i okre­śle­niu zało­żeń pro­jektu.
Wstępne spo­tka­nie jest bezpłatne.