Porada / konsultacja

od 100 zł net­to

Home Staging

od 100 zł net­to

Pomoc on-line

od 100 zł net­to

Projekt funkcjonalny

od 15 zł / m2 net­to

Projekt koncepcyjny

od 35 zł / m2 net­to

Projekt kompleksowy

od 50 zł / m2 net­to

Cena osta­tecz­na każ­de­go rodza­ju usłu­gi / pro­jek­tu zależ­na jest m.in. od rodza­ju pomiesz­cze­nia i wyma­gań klien­ta.
Dokład­na cena przed­sta­wia­na jest po wstęp­nym spo­tka­niu i okre­śle­niu zało­żeń pro­jek­tu.
Wstęp­ne spo­tka­nie jest bez­płat­ne.