Kawa­lerka w wie­żowcu. Metraż to około 38m2.

Stan począt­kowy nie napa­wał zbyt­nim opty­mi­zmem. Stara zabu­dowa kuchenna — sama kuch­nia urzą­dzona nie­er­go­no­micz­nie. W pokoju meblo­ścianka, która wraz z kanapą i dużym, roz­kła­da­nym fote­lem wypeł­niała całą prze­strzeń. Po jed­nym punk­cie świetl­nym w każ­dym pomiesz­cze­niu. Dodat­kowo na wszyst­kich ścia­nach pokoju kolor more­lowy, który „gryzł” się z kolo­rem drew­no­po­dob­nej okle­iny mebli.

stan przed

 

Zało­że­nia do zmian w mieszkaniu

1. Ergo­no­miczna kuch­nia, nie­ko­niecz­nie duża, ale z odpo­wied­nią ilo­ścią schow­ków i przede wszyst­kim z miej­scem na przy­go­to­wy­wa­nie posił­ków oraz zmy­warką i nie­za­bu­do­waną lodówką z zamra­żal­ni­kiem w osob­nej, dol­nej części.

2. Miej­sce do spa­nia (moż­liwa jest opcja kanapy, która po roz­ło­że­niu staje się wygod­nym łóżkiem dla 2 osób).

3. Sporo szaf, aby móc wszyst­kie ubra­nia i rze­czy trzy­mać schowane.

4. Miej­sce na telewizor.

5. Miej­sce do pracy z komputerem.

6. Odpo­wied­nie oświetlenie.

Mimo ogra­ni­czo­nej prze­strzeni wszyst­kie zało­że­nia udało się speł­nić. Każda z trzech pro­po­zy­cji zawiera w sobie wszyst­kie zało­że­nia, a nawet dodat­kowe ele­menty, które uroz­ma­icają prze­strzeń. Jedy­nie łazienka nie wyma­gała więk­szych zmian, tam po pro­stu wymie­niono okła­dziny na ścia­nach i pod­ło­dze oraz sprzęty na nowe i bar­dziej funk­cjo­nalne– układ pozo­stał ten sam.

 

Wer­sja 1

wersja 1-kopia

Pierw­sza pro­po­zy­cja polega na otwar­ciu czę­ści pokoju na kuch­nię. Po wybu­rze­niu więk­szo­ści ściany dzie­lą­cej kuch­nię i pokój uzy­sku­jemy prze­strzeń, która wydaje się być więk­sza niż wska­zy­wałby metraż. Na pogra­ni­czu tych pomiesz­czeń sta­nął stół mogący pomie­ścić nawet 6 osób. Kuch­nia zapla­no­wana w kształ­cie litery L posiada sporo sza­fek dol­nych, które bez pro­blemu pomiesz­czą nie­zbędne akce­so­ria. Wiszące szafki znaj­dują się na ścia­nie na wprost okna, nato­miast pomię­dzy szaf­kami oraz na całej dru­giej ścia­nie uło­żone zostały białe płytki cegło­po­dobne, które dodają cha­rak­teru spo­koj­nej, bia­łej kuchni.

2

 

W pokoju zna­la­zło się miej­sce na wygodne miej­sce do pracy z osob­nym biur­kiem i pół­kami na książki.

14

Sofa sto­jąca w pokoju wraz z fote­lem two­rzy miłą strefę relaksu w ciągu dnia, a wie­czo­rem, po roz­ło­że­niu, pozwoli na wygodny sen dla dwóch osób. W pokoju znaj­duje się także obszerna szafa z lustrza­nymi fron­tami, które optycz­nie powięk­szają prze­strzeń — zaj­muje ona całą krót­szą ścianę. Druga szafa znaj­duje się w kory­ta­rzu, w miej­scu, w któ­rym pier­wot­nie były drzwi do kuchni (obecne zamu­ro­wane). Na wprost sofy, na pozo­sta­wio­nej czę­ści ściany mię­dzy kuch­nią a poko­jem, znaj­duje się mały sto­lik rtv z tele­wi­zo­rem. Każda ze stref jest zaak­cen­to­wana odpo­wied­nim oświetleniem.

13

W tym przy­padku jedyną więk­szą inge­ren­cją remon­tową jest wybu­rze­nie czę­ści ściany i zabu­do­wa­nie drzwi do kuchni.

Wer­sja 2

 

wersja 2-kopia

W dru­giej pro­po­zy­cji znaj­duję się już wyraźny podział na strefę ogólną — dzienną (aneks kuchenny i salon) oraz pry­watną (sypial­nia). Sypial­nia powstała w „sta­rej” kuchni. Mie­ści się w niej obszerna szafa, zaj­mu­jąca całą ścianę po lewej stro­nie od wej­ścia do pomiesz­cze­nia, peł­no­wy­mia­rowe łóżko, a także blat pod oknem, który może także słu­żyć jako dodat­kowe miej­sce do pracy lub toaletka.

5

Kuch­nia prze­nie­siona została do dotych­cza­so­wego pokoju i zaj­muje całą ścianę prze­ciw­le­głą do okien. Dodat­kowo ściana przy lodówce poma­lo­wana jest farbą tabli­cowo — magne­tyczną, która umoż­li­wia zapi­ski, lub na któ­rej za pomocą np. magne­sów można cie­ka­wie wyeks­po­no­wać pamiątki czy zdjęcia.

9

W czę­ści dzien­nej znaj­duje się także stół na 6 osób, sofa (także roz­kła­dana, więc z funk­cją spa­nia), szafki rtv z tele­wi­zo­rem oraz półki na książki czy dodatki, które zaj­mują więk­szość ściany na wprost sofy. Na ścia­nie za sofą poło­żone zostały płytki imi­tu­jące cegły, które dla odpo­wied­niego wyeks­po­no­wa­nia zostały oświe­tlone kin­kie­tami. Taką samą okła­dzinę zasto­so­wano mię­dzy szaf­kami kuchen­nymi, z tym, że jej część przy miej­scu do goto­wa­nia odpo­wied­nio zabez­pie­czono taflą szkła.

14

15

W związku z taką zmianą nie było moż­liwe dopro­wa­dze­nie gazu do płyty grzew­czej, stąd należy zasto­so­wać płytę elek­tryczną lub induk­cyjną. Nato­miast aby móc wygod­nie korzy­stać ze zlewu i zmy­warki dopro­wa­dzono w tamto miej­sce wodę oraz jej odpływ. W związku z tym, w czę­ści przed­po­koju zbu­do­wano podest (koń­czy się on stop­niem zarówno w sypialni jaki w czę­ści dzien­nej), w któ­rym popro­wa­dzone mogą zostać rury do– i odpro­wa­dza­jące wodę. Na nie­któ­rych odcin­kach nie­obej­mu­ją­cych pode­stu, są one zabu­do­wane w ścian­kach dzia­ło­wych. Należy tylko prze­strze­gać odpo­wied­niego ich spadku w kie­runku pionu kanalizacyjnego.

Wer­sja 3

 

wersja 3-kopia

Kuch­nia z wyspą, jadal­nia, salon oraz sypial­nia. Tyle funk­cji na tak małym metrażu zdaje się być abs­trak­cją, a jed­nak jest moż­liwe. Trze­cia pro­po­zy­cja aran­ża­cji kawa­lerki pozba­wiona została całej ściany łączą­cej pokój z kuch­nią. Znik­nęły z kolei pier­wotne drzwi do pokoju. Teraz część dzienna znaj­duje się na pla­nie pro­sto­kąta, gdzie jest dostęp do każ­dego okna miesz­ka­nia, w tym wyj­ścia na bal­kon. Kuch­nia ma kształt litery L i jest dodat­kowo uroz­ma­icona małą wyspą, która jest dodat­ko­wym bla­tem robo­czym oraz miej­scem do prze­cho­wy­wa­nia. Przy niej stoi także stół na 6 osób, który może być jed­no­cze­śnie miej­scem do oka­zjo­nal­nej pracy.

21

Sofa umiej­sco­wiona została pod oknem. Zabieg ten jest celowy, gdyż stoi ona na wprost nowo wybu­do­wa­nej ścianki dzia­ło­wej, która oddziela cześć dzienną od sypialni. Za sofą na ścia­nie obok okna znaj­duje się regał np. na książki.

11

Drugi, więk­szy regał znaj­duje się w kory­ta­rzu, tuż przy wej­ściu do strefy dziennej.

20

Sypial­nia jest ciemna, jed­nak dzięki zasto­so­wa­niu dużego okna w gór­nej czę­ści ścianki dzia­ło­wej oraz drzwi prze­suw­nych, pro­wa­dzą­cych do obu stron łóżka można bez pro­blemu i wygod­nie z niej korzy­stać. Znaj­duje się w niej także spora szafa, któ­rej dłu­gość zgrana jest z dłu­go­ścią łóżka, gdyż zaj­muje jedną ze ścian bocz­nych nowej sypialni. Co wię­cej ścianka dzia­łowa kryje w sobie dodat­kowy ele­ment — w spe­cjal­nie utwo­rzo­nym otwo­rze, znaj­duje się tele­wi­zor, który w zależ­no­ści od potrzeb można oglą­dać będąc na sofie w czę­ści dzien­nej lub leżąc na łóżku w sypialni. Zamon­to­wany został na obro­to­wym stelażu.

Aby uroz­ma­icić prze­strzeń, w całym miesz­ka­niu domi­nują gra­ficz­nie wykoń­czone ściany (kory­tarz to pojemna szafa w kropki i ściana w zyg­zaki i salon z jedną ścianą w nie­re­gu­larne, uko­śne paski, sypial­nia z foto­ta­petą zaj­mu­jąca całą ścianę na wprost szafy) i lustra powięk­sza­jące optycz­nie prze­strzeń (jedno w kory­ta­rzu, a dru­gie w stre­fie jadalni — na ścia­nie mię­dzy otwo­rami okiennymi).

17

Ta wer­sja wiąże się przede wszyst­kim z likwi­da­cją ścianki dzia­ło­wej mię­dzy dotych­cza­sową kuch­nią i poko­jem i zamu­ro­wa­niu wej­ścia do pokoju. Insta­la­cje wodno-kanalizacyjne nie wyma­gają zmian w tej wer­sji układu pomieszczeń.