• Pro­jekt funkcjonalny

    Dwie pro­po­zy­cje układu funk­cjo­nal­nego pomiesz­cze­nia w postaci rzu­tów (widoki z góry z opi­sem ele­men­tów we wnę­trzu), zgodne z Two­imi obec­nymi potrze­bami, które uwzględ­niają: ściany dzia­łowe, roz­miesz­cze­nie mebli i sprzę­tów, dodat­kowe zabudowy.

  • Pro­jekt koncepcyjny

    Po wybra­niu jed­nego z zapro­po­no­wa­nych ukła­dów funk­cjo­nal­nych i uzgod­nie­nia pew­nego zakresu wypo­sa­że­nia, spo­rzą­dzane są wizu­ali­za­cje pomiesz­czeń, które zawie­rają pro­po­zy­cje mate­ria­łów, kolo­rów i mebli zgod­nych z Two­imi upodobaniami.

  • Pro­jekt kompleksowy

    Ide­alny gdy ocze­ku­jesz szcze­gó­ło­wego pro­jektu Two­jego wnę­trza. Zawiera on oprócz układu funk­cjo­nal­nego także szcze­gó­łowe pro­po­zy­cje doboru kolo­rów oraz mate­ria­łów wykoń­cze­nio­wych, mebli, wypo­sa­że­nia i oświe­tle­nia wraz z wizu­ali­za­cjami i rysun­kami dla wyko­naw­ców (rzuty i widoki m.in. posa­dzek, sufi­tów pod­wie­sza­nych, elek­tryki czy innej sta­łej zabu­dowy np. w postaci szaf).

Inne usługi

Porada pro­jek­towa / kon­sul­ta­cja

Porada pro­jek­towa / kon­sul­ta­cja – doty­czy jakie­goś ele­mentu Two­jego wnę­trza: kolo­ry­styki, doboru lub zmiany mebli, oświetlenia.

Szcze­gól­nie przy­datne, gdy chcesz zmie­nić swoje dotych­cza­sowe wnę­trze za pomocą drob­nych i nie­zbyt kosz­tow­nych zabie­gów aran­ża­cyj­nych takich jak malo­wa­nie, prze­sta­wie­nie mebli, doda­nie nowych ele­men­tów wyposażenia.

Porada spo­rzą­dzana po wcze­śniej­szej wizy­cie we wnę­trzu lub na pod­sta­wie dokład­nych zdjęć, pla­nów, rzutów.

Home Sta­ging

Przy­go­to­wa­nie miesz­ka­nia lub domu do sprze­daży lub wyna­ję­cia, oparte na nisko kosz­to­wej aran­ża­cji wnę­trza, które istot­nie zwięk­sza jego atrak­cyj­ność, a jed­no­cze­śnie skraca czas potrzebny na jego sprze­daż lub wyna­jem i umoż­li­wia uzy­ska­nie korzyst­niej­szej ceny.

Polega na przy­go­to­wa­niu pisem­nego raportu doty­czą­cego danego wnę­trza z pro­po­zy­cjami rozwiązań.

Może zawie­rać także wizualizacje.

Pomoc on-line

Jeżeli nie masz czasu na oso­bi­ste spo­tka­nia, napisz do mnie maila na adres renata@studiointerior.pl, opi­su­jąc krótko, jakiej pomocy oczekujesz.

Odpo­wiem jesz­cze w tym samym dniu roboczym.

Otrzy­masz maila z infor­ma­cją co mogę Ci zapro­po­no­wać oraz jaki będzie tego koszt.

Pomoc ta może doty­czyć każ­dego rodzaju współ­pracy – z tą tylko róż­nicą, iż kon­tak­tu­jemy się drogą elektroniczną.