• Projekt funkcjonalny

    Dwie pro­po­zy­cje ukła­du funk­cjo­nal­ne­go pomiesz­cze­nia w posta­ci rzu­tów (wido­ki z góry z opi­sem ele­men­tów we wnę­trzu), zgod­ne z Two­imi obec­ny­mi potrze­ba­mi, któ­re uwzględ­nia­ją: ścia­ny dzia­ło­we, roz­miesz­cze­nie mebli i sprzę­tów, dodat­ko­we zabudowy.

  • Projekt koncepcyjny

    Po wybra­niu jed­ne­go z zapro­po­no­wa­nych ukła­dów funk­cjo­nal­nych i uzgod­nie­nia pew­ne­go zakre­su wypo­sa­że­nia, spo­rzą­dza­ne są wizu­ali­za­cje pomiesz­czeń, któ­re zawie­ra­ją pro­po­zy­cje mate­ria­łów, kolo­rów i mebli zgod­nych z Two­imi upodobaniami.

  • Projekt kompleksowy/wykonawczy

    Ide­al­ny gdy ocze­ku­jesz szcze­gó­ło­we­go pro­jek­tu Two­je­go wnę­trza. Zawie­ra on oprócz ukła­du funk­cjo­nal­ne­go tak­że szcze­gó­ło­we pro­po­zy­cje dobo­ru kolo­rów oraz mate­ria­łów wykoń­cze­nio­wych, mebli, wypo­sa­że­nia i oświe­tle­nia wraz z wizu­ali­za­cja­mi i rysun­ka­mi dla wyko­naw­ców (rzu­ty i wido­ki m.in. posa­dzek, sufi­tów pod­wie­sza­nych, elek­try­ki czy innej sta­łej zabu­do­wy np. w posta­ci szaf).

Inne usługi

Pora­da pro­jek­to­wa / kon­sul­ta­cja – doty­czy jakie­goś ele­men­tu Two­je­go wnę­trza: kolo­ry­sty­ki, dobo­ru lub zmia­ny mebli, oświetlenia.

Szcze­gól­nie przy­dat­ne, gdy chcesz zmie­nić swo­je dotych­cza­so­we wnę­trze za pomo­cą drob­nych i nie­zbyt kosz­tow­nych zabie­gów aran­ża­cyj­nych takich jak malo­wa­nie, prze­sta­wie­nie mebli, doda­nie nowych ele­men­tów wyposażenia.

Pora­da spo­rzą­dza­na po wcze­śniej­szej wizy­cie we wnę­trzu lub na pod­sta­wie dokład­nych zdjęć, pla­nów, rzutów.

Przy­go­to­wa­nie miesz­ka­nia lub domu do sprze­da­ży lub wyna­ję­cia, opar­te na nisko kosz­to­wej aran­ża­cji wnę­trza, któ­re istot­nie zwięk­sza jego atrak­cyj­ność, a jed­no­cze­śnie skra­ca czas potrzeb­ny na jego sprze­daż lub wyna­jem i umoż­li­wia uzy­ska­nie korzyst­niej­szej ceny.

Pole­ga na przy­go­to­wa­niu pisem­ne­go rapor­tu doty­czą­ce­go dane­go wnę­trza z pro­po­zy­cja­mi rozwiązań.

Może zawie­rać tak­że wizualizacje.

Jeże­li nie masz cza­su na oso­bi­ste spo­tka­nia, napisz do mnie maila na adres renata@studiointerior.pl, opi­su­jąc krót­ko, jakiej pomo­cy oczekujesz.

Odpo­wiem jesz­cze w tym samym dniu roboczym.

Otrzy­masz maila z infor­ma­cją co mogę Ci zapro­po­no­wać oraz jaki będzie tego koszt.

Pomoc ta może doty­czyć każ­de­go rodza­ju współ­pra­cy – z tą tyl­ko róż­ni­cą, iż kon­tak­tu­je­my się dro­gą elektroniczną.