Kawa­ler­ka w wie­żow­cu. Metraż to oko­ło 38 m².

Stan począt­ko­wy nie napa­wał zbyt­nim opty­mi­zmem. Sta­ra zabu­do­wa kuchen­na — sama kuch­nia urzą­dzo­na nie­er­go­no­micz­nie. W poko­ju meblo­ścian­ka, któ­ra wraz z kana­pą i dużym, roz­kła­da­nym fote­lem wypeł­nia­ła całą prze­strzeń. Po jed­nym punk­cie świetl­nym w każ­dym pomiesz­cze­niu. Dodat­ko­wo na wszyst­kich ścia­nach poko­ju kolor more­lo­wy, któ­ry „gryzł” się z kolo­rem drew­no­po­dob­nej okle­iny mebli.

stan przed

 

Założenia do zmian w mieszkaniu

1. Ergo­no­micz­na kuch­nia, nie­ko­niecz­nie duża, ale z odpo­wied­nią ilo­ścią schow­ków i przede wszyst­kim z miej­scem na przy­go­to­wy­wa­nie posił­ków oraz zmy­war­ką i nie­za­bu­do­wa­ną lodów­ką z zamra­żal­ni­kiem w osob­nej, dol­nej części.

2. Miej­sce do spa­nia (moż­li­wa jest opcja kana­py, któ­ra po roz­ło­że­niu sta­je się wygod­nym łóż­kiem dla 2 osób).

3. Spo­ro szaf, aby móc wszyst­kie ubra­nia i rze­czy trzy­mać schowane.

4. Miej­sce na telewizor.

5. Miej­sce do pra­cy z komputerem.

6. Odpo­wied­nie oświetlenie.

Mimo ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni wszyst­kie zało­że­nia uda­ło się speł­nić. Każ­da z trzech pro­po­zy­cji zawie­ra w sobie wszyst­kie zało­że­nia, a nawet dodat­ko­we ele­men­ty, któ­re uroz­ma­ica­ją prze­strzeń. Jedy­nie łazien­ka nie wyma­ga­ła więk­szych zmian, tam po pro­stu wymie­nio­no okła­dzi­ny na ścia­nach i pod­ło­dze oraz sprzę­ty na nowe i bar­dziej funk­cjo­nal­ne- układ pozo­stał ten sam.

 

Wersja 1

wersja 1-kopia

Pierw­sza pro­po­zy­cja pole­ga na otwar­ciu czę­ści poko­ju na kuch­nię. Po wybu­rze­niu więk­szo­ści ścia­ny dzie­lą­cej kuch­nię i pokój uzy­sku­je­my prze­strzeń, któ­ra wyda­je się być więk­sza niż wska­zy­wał­by metraż. Na pogra­ni­czu tych pomiesz­czeń sta­nął stół mogą­cy pomie­ścić nawet 6 osób. Kuch­nia zapla­no­wa­na w kształ­cie lite­ry L posia­da spo­ro sza­fek dol­nych, któ­re bez pro­ble­mu pomiesz­czą nie­zbęd­ne akce­so­ria. Wiszą­ce szaf­ki znaj­du­ją się na ścia­nie na wprost okna, nato­miast pomię­dzy szaf­ka­mi oraz na całej dru­giej ścia­nie uło­żo­ne zosta­ły bia­łe płyt­ki cegło­po­dob­ne, któ­re doda­ją cha­rak­te­ru spo­koj­nej, bia­łej kuchni.

2

 

W poko­ju zna­la­zło się miej­sce na wygod­ne miej­sce do pra­cy z osob­nym biur­kiem i pół­ka­mi na książki.

14

Sofa sto­ją­ca w poko­ju wraz z fote­lem two­rzy miłą stre­fę relak­su w cią­gu dnia, a wie­czo­rem, po roz­ło­że­niu, pozwo­li na wygod­ny sen dla dwóch osób. W poko­ju znaj­du­je się tak­że obszer­na sza­fa z lustrza­ny­mi fron­ta­mi, któ­re optycz­nie powięk­sza­ją prze­strzeń — zaj­mu­je ona całą krót­szą ścia­nę. Dru­ga sza­fa znaj­du­je się w kory­ta­rzu, w miej­scu, w któ­rym pier­wot­nie były drzwi do kuch­ni (obec­ne zamu­ro­wa­ne). Na wprost sofy, na pozo­sta­wio­nej czę­ści ścia­ny mię­dzy kuch­nią a poko­jem, znaj­du­je się mały sto­lik rtv z tele­wi­zo­rem. Każ­da ze stref jest zaak­cen­to­wa­na odpo­wied­nim oświetleniem.

13

W tym przy­pad­ku jedy­ną więk­szą inge­ren­cją remon­to­wą jest wybu­rze­nie czę­ści ścia­ny i zabu­do­wa­nie drzwi do kuchni.

Wersja 2

 

wersja 2-kopia

W dru­giej pro­po­zy­cji znaj­du­ję się już wyraź­ny podział na stre­fę ogól­ną — dzien­ną (aneks kuchen­ny i salon) oraz pry­wat­ną (sypial­nia). Sypial­nia powsta­ła w „sta­rej” kuch­ni. Mie­ści się w niej obszer­na sza­fa, zaj­mu­ją­ca całą ścia­nę po lewej stro­nie od wej­ścia do pomiesz­cze­nia, peł­no­wy­mia­ro­we łóż­ko, a tak­że blat pod oknem, któ­ry może tak­że słu­żyć jako dodat­ko­we miej­sce do pra­cy lub toaletka.

5

Kuch­nia prze­nie­sio­na zosta­ła do dotych­cza­so­we­go poko­ju i zaj­mu­je całą ścia­nę prze­ciw­le­głą do okien. Dodat­ko­wo ścia­na przy lodów­ce poma­lo­wa­na jest far­bą tabli­co­wo — magne­tycz­ną, któ­ra umoż­li­wia zapi­ski, lub na któ­rej za pomo­cą np. magne­sów moż­na cie­ka­wie wyeks­po­no­wać pamiąt­ki czy zdjęcia.

9

W czę­ści dzien­nej znaj­du­je się tak­że stół na 6 osób, sofa (tak­że roz­kła­da­na, więc z funk­cją spa­nia), szaf­ki rtv z tele­wi­zo­rem oraz pół­ki na książ­ki czy dodat­ki, któ­re zaj­mu­ją więk­szość ścia­ny na wprost sofy. Na ścia­nie za sofą poło­żo­ne zosta­ły płyt­ki imi­tu­ją­ce cegły, któ­re dla odpo­wied­nie­go wyeks­po­no­wa­nia zosta­ły oświe­tlo­ne kin­kie­ta­mi. Taką samą okła­dzi­nę zasto­so­wa­no mię­dzy szaf­ka­mi kuchen­ny­mi, z tym, że jej część przy miej­scu do goto­wa­nia odpo­wied­nio zabez­pie­czo­no taflą szkła.

14

15

W związ­ku z taką zmia­ną nie było moż­li­we dopro­wa­dze­nie gazu do pły­ty grzew­czej, stąd nale­ży zasto­so­wać pły­tę elek­trycz­ną lub induk­cyj­ną. Nato­miast aby móc wygod­nie korzy­stać ze zle­wu i zmy­war­ki dopro­wa­dzo­no w tam­to miej­sce wodę oraz jej odpływ. W związ­ku z tym, w czę­ści przed­po­ko­ju zbu­do­wa­no podest (koń­czy się on stop­niem zarów­no w sypial­ni jaki w czę­ści dzien­nej), w któ­rym popro­wa­dzo­ne mogą zostać rury do- i odpro­wa­dza­ją­ce wodę. Na nie­któ­rych odcin­kach nie­obej­mu­ją­cych pode­stu, są one zabu­do­wa­ne w ścian­kach dzia­ło­wych. Nale­ży tyl­ko prze­strze­gać odpo­wied­nie­go ich spad­ku w kie­run­ku pio­nu kanalizacyjnego.

Wersja 3

 

wersja 3-kopia

Kuch­nia z wyspą, jadal­nia, salon oraz sypial­nia. Tyle funk­cji na tak małym metra­żu zda­je się być abs­trak­cją, a jed­nak jest moż­li­we. Trze­cia pro­po­zy­cja aran­ża­cji kawa­ler­ki pozba­wio­na zosta­ła całej ścia­ny łączą­cej pokój z kuch­nią. Znik­nę­ły z kolei pier­wot­ne drzwi do poko­ju. Teraz część dzien­na znaj­du­je się na pla­nie pro­sto­ką­ta, gdzie jest dostęp do każ­de­go okna miesz­ka­nia, w tym wyj­ścia na bal­kon. Kuch­nia ma kształt lite­ry L i jest dodat­ko­wo uroz­ma­ico­na małą wyspą, któ­ra jest dodat­ko­wym bla­tem robo­czym oraz miej­scem do prze­cho­wy­wa­nia. Przy niej stoi tak­że stół na 6 osób, któ­ry może być jed­no­cze­śnie miej­scem do oka­zjo­nal­nej pracy.

21

Sofa umiej­sco­wio­na zosta­ła pod oknem. Zabieg ten jest celo­wy, gdyż stoi ona na wprost nowo wybu­do­wa­nej ścian­ki dzia­ło­wej, któ­ra oddzie­la cześć dzien­ną od sypial­ni. Za sofą na ścia­nie obok okna znaj­du­je się regał np. na książki.

11

Dru­gi, więk­szy regał znaj­du­je się w kory­ta­rzu, tuż przy wej­ściu do stre­fy dziennej.

20

Sypial­nia jest ciem­na, jed­nak dzię­ki zasto­so­wa­niu duże­go okna w gór­nej czę­ści ścian­ki dzia­ło­wej oraz drzwi prze­suw­nych, pro­wa­dzą­cych do obu stron łóż­ka moż­na bez pro­ble­mu i wygod­nie z niej korzy­stać. Znaj­du­je się w niej tak­że spo­ra sza­fa, któ­rej dłu­gość zgra­na jest z dłu­go­ścią łóż­ka, gdyż zaj­mu­je jed­ną ze ścian bocz­nych nowej sypial­ni. Co wię­cej ścian­ka dzia­ło­wa kry­je w sobie dodat­ko­wy ele­ment — w spe­cjal­nie utwo­rzo­nym otwo­rze, znaj­du­je się tele­wi­zor, któ­ry w zależ­no­ści od potrzeb moż­na oglą­dać będąc na sofie w czę­ści dzien­nej lub leżąc na łóż­ku w sypial­ni. Zamon­to­wa­ny został na obro­to­wym stelażu.

Aby uroz­ma­icić prze­strzeń, w całym miesz­ka­niu domi­nu­ją gra­ficz­nie wykoń­czo­ne ścia­ny (kory­tarz to pojem­na sza­fa w krop­ki i ścia­na w zyg­za­ki i salon z jed­ną ścia­ną w nie­re­gu­lar­ne, uko­śne paski, sypial­nia z foto­ta­pe­tą zaj­mu­ją­ca całą ścia­nę na wprost sza­fy) i lustra powięk­sza­ją­ce optycz­nie prze­strzeń (jed­no w kory­ta­rzu, a dru­gie w stre­fie jadal­ni — na ścia­nie mię­dzy otwo­ra­mi okiennymi).

17

Ta wer­sja wią­że się przede wszyst­kim z likwi­da­cją ścian­ki dzia­ło­wej mię­dzy dotych­cza­so­wą kuch­nią i poko­jem i zamu­ro­wa­niu wej­ścia do poko­ju. Insta­la­cje wod­no-kana­li­za­cyj­ne nie wyma­ga­ją zmian w tej wer­sji ukła­du pomieszczeń.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.